Avoid Disconnection – Vietnamese

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:
Dịch vụ cung cấp điện cho
bạn sẽ bị cắt do bạn chưa
thanh toán tiền điện còn nợ.
Bạn phải trả ngay lập tức để
tránh bị cắt điện. Thông tin
quan trọng về cách bạn có
thể tránh bị cắt điện được
in bằng tiếng Anh đính kèm
thông báo này. Nếu bạn
không hiểu tiếng Anh, vui
lòng tìm người dịch bản
thông báo này cho bạn. Nếu
không có hỗ trợ dịch thuật,
vui lòng liên hệ với

PGE CUSTOMER SERVICE
1-800-542-8818

sẽ có người giúp bạn. Thông
tin về quyền và trách nhiệm của
khách hàng được in bằng tiếng
Việt cũng có sẵn bằng cách gọi
số này.

BẠN PHẢI HÀNH ĐỘNG NGAY
ĐỂ TRÁNH BỊ CẮT ĐIỆN.

Download Avoid Disconnection – Vietnamese